نمونه نقشه ها

 نقشه شدت کل میدان مغناطیسی

نقشه شدت کل میدان مغناطیسی

نقشه تفسیری شدت میدان مغناطیسی

نقشه تفسیری شدت میدان مغناطیسی

 نقشه شارژ پذیری

نقشه شارژ پذیری

مدل سازی شبه مقطع مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی

مدل سازی شبه مقطع مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی

نقشه مقاومت ویژه ظاهری

نقشه مقاومت ویژه ظاهری

نقشه پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه شبه مقطع

نقشه پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه شبه مقطع