تصاویر محدوده ها و عملیات صحرایی

معدن آهن خضرآباد یزد

معدن آهن خضرآباد یزد

رخنمون آهن زرند کرمان

رخنمون آهن زرند کرمان

رخنمون مس نجف آباد اصفهان

رخنمون مس نجف آباد اصفهان

پی جویی آبهای زیر زمینی طبس

پی جویی آبهای زیر زمینی طبس

رخنمون مس مالاکیتی در اردستان

رخنمون مس مالاکیتی در اردستان

رخنمون مس مالاکیتی در اوج استان قزوین

رخنمون مس مالاکیتی در اوج استان قزوین